Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat

A KORMÁNYZATI INFORMATIKAI FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG
Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzata

1 A18/2014. (V.30.)számú KIFÜ elnöki utasítással szabályzat szövege jelentős mértékben megváltozott, a módosftások dőlt, félkövér betűkkel történő jelölésére nem került sor.

1. A Szabályzat célja
A Szabályzat célja, hogy az at információs önrendel.kezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (a továbbiakban: lnfotv.), valamint az lnfotv. alapján kihirdetett egyéb jogszabályokban foglalt előírások figyelembevételével a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (a továbbiakban: KIFÜ) tevékenysége során a személyes adatok védelméhez fűződő jog érvényesülésének biztosítása, illetve a KIFÜ által kezelt személyes és egyéb adatok jogosulatlan felhasználásának megakadályozása érdekében meghatározza az adatok ketelése során irányadó adatvédelmi és adatbiztonsági előírásokat. II. A Szabályzat alkalmazási köre 1. A Szabályzat rendelkezéseit alkalmazni kell a KIFÜ személyi állományára (a továbbiakban: alkalmazott), valamint a KIFÜ-vel szerződéses jogviszonyban álló természetes személyekre, jogi személyekre és egyéb szervezetekre és ezek alkalmazottaira is, a velük kötött szerződésben és a titoktartási nyilatkozatban foglalt mértékben, továbbá biztosítani kell, hogy az érintett személyek a Szabályzatot a szükséges mértékben megismerjék. Ennek érdekében a velük kötött polgári jogi szerződésekben rendelkezni kell az irányadó előfrásokról.

2. A Szabályzat alkalmazási köre kiterjed a KIFÜ minden adatkezelésére és adatfeldolgozására, amely:
- természetes személy személyes adataira vagy
- közérdekű adatokra, közérdekből nyilvános adatokra vonatkozik, beleértve az adatkezelés minden elemét, függetlenül attól, hogy az elektronikusan vagy papír alapon történik.

3. A Szabályzat rendelkezéseit alkalmazni kell különösen az alábbi adatfajtákra:.
a) adótitok (az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 53. § (1) bekezdés),
b) banktitok (a telintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 160. § (1) bekezdés),
c) levéltitok, magántitok, üzleti titok (a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:46.- 2:47. §},
d) fizetési titok (a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 59.§),
e) orvosi titok (az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 25. § (1) bekezdés, valamint az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi CLIV. törvény 3. § d) pontja). Ill. Értelmez6 rendelk~zések

4. Jelen szabályzat alkalmazásában:
a) adat: a személyes adat és a közérdekű adat megjelenési formájára tekintet nélkül;
b) adatállomány: egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
c) adatbiztonság: az a dinamikusan változó állapot, amikor az adat - megjelenési formájától függetlenül - folyamatosan fejlődő védelmet élvez, azaz bizalmassága, rendelkezésre állása és sértetlensége biztosított;
d) adatfeldolgozás: ai adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához szükséges alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy·a technikai feladatot az adatokon végzik;
e) adatfeldolgozó: Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely a KIFÜ-vel, mint adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - adatok feldolgozását végzi. Az adatfeldolgozó által, az adatkezelő rendelkezése szerint igénybe vett további adatfeldolgozó.
f) adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett művelet vagy a műveletek . összessége, így pl. gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése, megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, a fénykép-, hang-vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők ( pl. ujj,- vagy tenyérnyomat, DNS minta, íriszkép) rögzítése is;
g) . adatkezelő: Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja. A jelen Szabályzat hatálya alá tartozó adatkezelések tekintetében Adatkezelő a KIFÜ;
h) adatkezelő szerv: a KIFÜ adatkezelést végző szervezeti egysége;
i) adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;
j) adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy helyreállításuk többé nem lehetséges;
k) adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy részére történő hozzáférhetővé tétele;
l) adatvédelem: szervezeti, személyi, fizikai, elektro!likus és adminisztratív előírások kidolgozása és intézkedések végrehajtása az adatok biztonsága érdekében;
m) adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megse.mmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés;
n) adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel való ellátása, további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;
o) érintett: az a természetes személy, akivel az adat, az adatból levonható következtetés kapcsolatba hozható;
a) hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok- teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;
b) jogosulatlan hozzáférés: célhoz kötöttség nélkül vagy kifejezetten magáncélból történő betekintés az adatkezelésbe;
c) jogosultság: az adatkezeléssel érintett adatokon (adatkörökön), meghatározott tevékenységek végrehajtására adott lehetőség. Ilyen a valamely adatra vonatkozó rögzítési, módosítási, törlési jog (együtt: ügyintézési jogosultság), továbbá az olvasási jog (lekérdezési jogosultság);
d) közérdekb61 nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli;
e) közérdeka adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat;
f) különleges adat: a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra; a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;
g) nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
h) személyes adat: az érintette! kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret-, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

IV. Adatvédelmi alapelvek

5. Az alaptörvényi védelem elve
A személyes adatok védelméhez való jog a természetes személyek Alaptörvényben biztosított alapjoga, amely garantálja az érintettek információs önrendelkezési jogát. Az információs önrendelkezési jog az érintett beleegyezésének hiányában kizárólag törvényi felhatalmazás alapján korlátozható. Az információs önrendelkezési jog tiszteletben tartása érdekében a KIFÜ adatkezelői minőségében személyes adatot csak az érintett - különleges adat esetében írásbeli - hozzájárulásával vagy törvényi felhatalmazással kezelhet. Kivételesen személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése. az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

6. A célhoz kötöttség elve
Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető . Az adatkezelésnek minden szakaszban meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. A KIFÜ által adatkezelői vagy adatfeldolgozói minőségben kezelt személyes adat más célú (különösen magáncélú) felhasználása jogellenes. Csak olyan .személyes adat kezelhett5, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. 

7. Az adatminőség elve
A személyes adatoknak pontosnak, teljesnek és - az adatkezelés céljára tekintettel szükséges - időszerűnek kell lenniük. A személyes adatok tárolási módjának alkalmasnak kell lennie arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosí.tani. Amennyiben az adatkezelő tudomást szerez arról, hogy az általa kezelt személyes adat hibás, hiányos, idószerűtlen, akkor köteles azt kijavítani és erről mindazokat tájékoztatni, akiknek az érintett adatot továbbította.

8. Az adatbiztonság elve
Az adatkezelő köteles az adatkezelési műveleteket úgy megtervezni és végrehajtani, hogy az Jnfotv. és az adatkezelésre vonatkozó más szabályok alkalmazása során biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét. A KIFÜ köteles gondoskodni az általa adatkezelői, illetve adatfeldolgozói minőségben kezelt személyes adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, illetve kialakítani azon eljárási szabályokat, amelyek az adatvédelmi jogszabályok és jelen Szabályzat érvényre juttatásához szükségesek.

9. Az.érintett jogainak érvényesítése
A KIFÜ adatkezelői minőségében köteles biztosítani, hogy az érintett a KIFÜ által kezelt adataihoz - ha a törvény kivételt nem tesz - hozzáférjen, gyakorolhassa a tájékoztatáskéréshez, a helyesbítéshez vagy a törléshez, zároláshoz való, illetve a tiltakozási jogát. A KIFÜ által adatfeldolgozói minőségben kezelt személyes adatok tekintetében az érintett jogainak érvényesítése az Ügyfél elsődleges kötelezettsége és a KIFÜ, mint adatfeldolgozó az Ügyfél utasításait követi. 10.A dokumentálás elve A KIFÜ által kezelt, személyes adatokat is tartalmazó adathordozókkal kapcsolatosan végrehajtott minden tevékenységet dokumentálni kell annak érdekében, hogy a személyes adatok útja és azok fellelhetőségének helye pontosan megállapítható legyen.

11.A bizalmasság elve
A KIFÜ személyes adatokat kezelő, annak tartalmát esetlegesen megismerő valamennyi munkatársa köteles megőrizni a tudomására jutott adatokat, annak érdekében köteles megtenni a szükséges védelmi. intézkedéseket és maradéktalanul betartani a jelen Szabályzat előírásait.

12.A felelősség elve
A személyes adatok kezelésében közreműködő foglalkoztatottak kötel~sek a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok és jelen Szabályzat rendelkezéseit megismerni és ·maradéktalanul betartani. Az adatvédelmi szabályok megsértői - a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően - fegyelmi, szabálysértési, polgári jogi és büntetőjogi felelősséggel tartoznak.

13.A tájékoztatás elve
Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról. Továbbá az érintettet tájékoztatni kell arról, hogy az érintett személyes adatait az adatkezelő a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

14.Az ellenőrzés elve
A KIFÜ belső adatvédelmi felelőse köteles gondoskodni a Szabályzat rendelkezéseinek betartásáról és rendszeresen ellenőrizni előírásainak érvényesülését, valamint szükség esetén kezdeményezni annak frissítését.

V. Az érintettek jogai és érvényesítésük

15.A tájékoztatáshoz való jog
A KIFÜ az érintettet az adatkezelést megelőzően tájékoztatja. A tájékoztatás megtörténhet úgy is, hogy az adatkezelés részleteiről szóló tájékoztatót az Adatkezelő közzéteszi és erre az érintett figyelmét felhívja. Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, legfeljebb azonban 25 napon belül közérthető formában a tájékoztatást megadni. A tájékoztatás csak akkor tagadható meg, ha azt törvény lehetővé teszi. Az. Adatkezelő köteles az érintettel a felvilágosítás megtagadásának indokát közölni. Az. Adatkezelő ebben az esetben tájékoztatja az érintettet a jogorvoslati lehetőségeiről. Az Adatkezelő ezen tájékoztatása ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan . tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg.

16.Helyesbítéshez való jog
Az érintett kérheti, hogy a tévesen szereplő személyes adatát az Adatkezelő helyesbítse.

17.Törléshez, tiltakozáshoz való jog
Az érintett a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével kérheti személyes adatai törlését. Az Adatkezelő az érintettet a törlésről tájékoztatja. Az érintett a vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen.

18.Az érintett jogainak érvényesítése
Az érintett a tájékoztatás, helyesbítés, törlés iránti kérelmét elsősorban az adatvédelmi felelőshöz nyújthatja be. Ha az Adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, úgy 25 napon belül közli az elutasítás okát és tájékoztatja az érintettet a jogorvoslati-lehetőségekről. A jogellenes adatkezeléssel okozott kárért az Adatkezelő a vonatkozó törvényekben meghatározott szabályok szerint felel. Az. Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vag.y az adatbiztonság követelményeinek megszegésével okozott kárt kötel~s megtéríteni. Az érintettel szemben az Adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. Az Adatkezelő általános polgári jogi felelősségére a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

VI. Az adatkezelés típusai

19. A KIFÜ ügyviteli, illetve nyilvántartási típusú (adatállomány kialakítására irányuló) adatkezelést végez.

20. Az ügyviteli típusú adatkezelés szorosan az ügy feldolgozásához kapcsolódik, alapvető rendeltetése az adott ügy lefolytatásához, az eljárás szereplőinek azonosításához és az ügy befejezéséhez szükséges adatok biztosítása. Az ügyviteli típusú adatkezelés során a személyes adatok kizárólag az adott ügy irataiban és az ügyviteli segédletekben szerepelnek, kezelésükre csak az alapul szolgáló irat selejtezéséig van lehetőség.

21. A nyilvántartási típusú adatkezelés az előre meghatározott szempontok alapján gyűjtött személyes adatfajtákból strukturált adatállományt hoz létre, az adatkezelés időtartama alatt biztosítva az adatok különböző jellemzők alapján történő visszakereshetőségét, automatizált nyilvántartások esetében a lekérdezhetőségét (pl. szerzt'Sdés-nyilvántartás). Az egyes ügyekkel összefüggésben gyűjtött adatok kezelése ebben az esetben elválik az alapeljárástól, az adatok kezelésének időtartamát az adatok kezelésére felhatalmazást adó törvény, vagy ai érintett beleegyezésében foglaltak határozzák meg. VII. Az adatvédelem szervezeti rendszere

22. Az adatvédelmi előírások alkalmazása során az adatkezelő vezetője a KIFÜ elnöke (továbbiakban: elnök).

23. Az elnök
a) felelős a KIFÜ adatkezelésének jogszerOségéért;
b) gondoskodik az adatkezelés személyi és tárgyi feltételeinek biztosításáról, ennek keretében
  i. az adatvédelemre és adatkezelésre vonatkozó belső szabályzat kiadásáról,
 ii. határozatlan időre - jogi, közigazgatási, informatikai vagy ezeknek megfelelő felsőfokú végzettséggel rendelkező - belső adatvédelmi felelőst nevez ki;
c) a KIFÜ, mint adatkezelő tekintetében meghozza az adatkez~lésre vonatkozó döntéseket;
d) kivizsgáltatja az ellenőrzések során feltárt hiányosságokat, gondoskodik a jogszabálysértő körülmények megszüntetéséről.

24. A szervezeti egySégek vezet6i felelősek az irányításuk alá tartozó szervezeti egységek adatkezelésének jogszerCíségéért, a Szabályzatban foglaltak végrehajtásáért. Jogosulatlan hozzáférés. vagy az adatvédelmi előírások egyéb megsértésének észlelése esetén intézkedést tesznek annak megszüntetésére, indokolt esetben kezdeményezik a felelősségre vonási eljárás lefolytatását.

25. Az adatvédelmi felelős
a) közreműködik, illetve segítséget nyújt az adatkezeléssel összefüggő döntések.meghozatalában, valamint az érintettek jogainak biztosításában,
b) ellenőrzi az lnfotv. és az adatkezelésre vonatkozó más jogszabályok, valamint a Szabályzat rendelkezéseinek és az adatbiztonsági követelményeknek a megtartását,
c) kivizsgálja a hozzá érkező bejelentéseket; jogosulatlan adatkezelés észlelése esetén annak megszüntetésére hívja fel a KIFÜ vezetőjét, illetve javaslatot tesz a jogszera adatkezelést megsértő foglalkoztatott személyi felelősségre vonására,
d) elkészíti és módosítja a Szabályzatot, minden év március 1-jén javaslatot tesz annak frissítésére, vagy érvényben hagyására,
e) vezeti a belső adatvédelmi és adattovábbítási nyilvántartást, mely nyomtatvány a jelen Szabályzat 1. sz. mellékletét képezi,
f) gondoskodik az adatvédelmi ismeretek oktatásáról, belépő dolgozók esetén munkába álláskor, meglévő dolgozók esetén a Szabályzat lényegi változtatásakor,
g) együttműködik a KIFÜ adatvédelmi és adatbiztonsági intézményrendszerének kiépítésében, működtetésében, valamint ennek keretében a személyes adatok védelméhez szükséges személyi, tárgyi és technikai feltételek biztosítását célzó intézkedések megtételében,
h) bejelentkezik a Hatóság belsl5 adatvédelmi felelősi nyilvántartásába és részt vesz a belső adatvédelmi felelősök konferenciáján,
I) bejelenti a Hatóságnak a KIFÜ személyes adatokra vonatkozó adatkezeléseit, kivéve azt az adatkezelést, amely esetekben a bejelentést törvény nem írja elő.

26. A foglalkoztatottak
a) függetlenül a foglalkoztatás jellegétől (alkalmazott, megbízott vagy egyéb külső személy) felelősek az általuk kezelt, feldolgozott adatok minősítése szerinti titoktartásért (lásd: SZMSZ, illetve az üzleti titoknak minősülő adatokra vonatkozó titoktartás) és e Szabályzat betartásáért;
b) a közalkalmazotti jogviszonyuk megkezdésekor titoktartási kötelezettséget vállalnak;
c) felelősek az általuk végzett adatfeldolgozás jogszerűségéért;
d) az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhatnak, a tudomásukra jutott személyes adatokat kizárólag az adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatják fel, saját célra adatfeldolgozást nem végezhetnek, továbbá a személyes és egyéb bizalmas adatokat az adatkezelő rendelkezései szerint kötelesek tárolni és megőrizni;
e) kötelesek lehetőleg írásban, késedelem nélkül jelenteni, ha adatvédelmet vagy adatbiztonságot veszélyeztető eseményt, adatvédelmi rendelkezések sérelmét, annak következményeit észlelik, bekövetkezését valószínűs tik, vagy ha a Szabályzat rendelkezéseinek érvényesütése bármilyen módon ellehetetlenül.

27. A belső adatvédelmi felelc5shöz bármely érintett fordulhat. A belső adatvédelmi felelős elektronikus elérhetőségét a KIFÜ honlapján közzéteszi.

VIII. A KIFÜ-ben kezelt adatok

28. A KJFÜ az adatkezelés során a jóhiszeműség és a tisztesség követelményeinek megfelelően, az érintettekkel együttműködve köteles eljárni. A KIFÜ adatkezelése során a jogait és kötelezettségeit rendeltetésüknek megfelelően köteles gyakorolni, ifletlSleg teljesíteni.

29. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minlSségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Ai érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

30. Az adatkezelő az adatkezelés során biztosítja az adatok pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani. IX. Ügyféladatok, partnerek személyes adatainak kezelése

31. A KIFÜ kormányrendeletben meghatározott tevékenységeit alapvetően uniós vagy hazai forrásból megvalósuló informatikai projektekhez kapcsolódóan végzi. KIFÜ feladata továbbá, hogy ellássa a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Programról (a továbbiakban: KIFÜ NllF Program) szóló 5/2011. (II. 3.) kormányrendeletben meghatározott feladatokat.

32. A KIFÜ ügyfelei egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok, a vállalkozások által nevesített természetes személyek. A KIFÜ partnerei a KIFÜ-vel vállalkozói, megbízási vagy egyéb szerződéses jogviszonyban álló gazdálkodó szervezetek, személyek. A KIFÜ NllF Program keretében a KIFÜ a Program információs hálózatához csatlakozó szervezetekkel szerződést köt, és ezen alanyi kör számára számos szolgáltatást nyújt. Ezen túlmenően a KIFÜ NllF Programhoz nem csatlakozott . szervezeteknek is nyújt szolgáltatásokat a KIFÜ NllF Programra vonatkozó szabályok alapján. A csatlakozó intéz01ények jelen szabályzatra vonatkozó megismerési kötelezettsége az egyes szolgáltatásokra vonatkozó adatkezelési és felhasználási hozzájárulásokban kerül rögzítésre. A partnerek személyes adatainak kezelésére az ügyfelek személyes adatainak kezelésével kapcsolatos szabályok az irányadóak. Az adatkezelés jogalapja a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban Ptk.) és az lnfotv.

33 ~ Az adatok forrása az ügyfél, partner adatközlése, illetőleg a céginformációs adatbázisok.

34. A KIFÜ rendelkezésére bocsátott minden ügyféladatot a KIFÜ minden foglalkoztatottja köteles idlSbeli korlátozás nélkül megőrizni. Tilos az adatokkal bármilyen olyan műveletet végrehajtani, mely a KIFÜ szabályzatai alapján nem lehetséges.

35. Az ügyf~lekröl, partnerekről, illetve a KIFÜ NllF Program keretében szolgáltatást igénybe vevőkről csak olyan személyes adat kezelhetlS, mely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig. A partneradatok nyilvántartásának helye: az érintett szervezeti egység. Az ügyfelek, partnerek, illetve a KIFÜ NllF Program keretében szolgáltatást igénybe vevők személyes adatainak jogszerű kezeléséért az érintett szervezeti egység vezetlSje a felelős.

X. A foglalkoztatottak adatainak kezelése

A. Közalkalmazotti alapnyilvántartás

36. A . közalkalmazotti alapnyilvántartás valamenny~, a KIFÜ-vel foglalkoztatási jogviszonyban álló személy adatait tartalmazza. Az adatok a jogviszonnyal kapcsolatos tények megállapítására, a munkakör betöltéséhez kapcsolódó követelmények igazolására és törvényben előírt statisztikai adatszolgáltatásra kerülnek felhasználásra. Az adatkezelés jogalapja:
- a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
- a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi 1. törvény,
- a társadalombiztosítás ellátásaira és magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény.

37. A nyilvántartásban a· törvényben meghatározott adatokon kívüli más adatra vonatkozóan - törvény eltérő rendelkezésének hiányában adatszerzés nem végezhető, ilyen adatot nyilvántartani nem lehet.

38.A nyilvántartás vezetéséhez az érintett saját magára vonatkozóan köteles adatot szolgáltatni. Az elsődleges adatfelvétel a foglalkoztatási jogviszony létrejöttekor történik meg.

39.A nyilvántartás adatkörében beállt változásról az érintett köteles azonnali hatállyal, írásban bejelentést tenni.

40.A közalkalmazotti alapnyilvántartás adatait az érintett, vagy a KIFÜ szolgáltatja. A közalkalmazotti alapnyilvántartásból statisztikai célra csak személyazonosításra alkalmatlan módon szolgáltatható adat.

41.A közalkalmazotti alapnyilvántartás adatai közül a KIFÜ megnevezése, a közalkalmazott neve, továbbá a besorolására vonatkozó adat közérdekO, ezeket az adatokat a közalkalmazott elt'Szetes tudta és beleegyezése nélkül nyilvánosságra lehet hozni.

42.A KIFÜ az érintettet csak a munkavégzéssel összefüggő magatartása körében ellenőrizheti. A KIFÜ ellenőrzése és az annak során alkalmazott eszközök, módszerek nem járhatnak az emberi méltóság megsértésével. Az érintett magánélete - különös tekintettel különleges adataira - nem ellenőrizhető, kivéve a külön jogszabály által szabályozott, nemzetbiztonsági ellenőrzés. A KIFÜ előzetesen tájékoztatja az érintettet azokról az eljárásokról, valamint technikai eszközöknek az alkalmazásáról, amelyek az érintett ellenőrzésére szolgálnak.

43.A KIFÜ köteles biztosítani, hogy az érintett a róla kezelt adatokat megismerhesse, a · kezelt adatokat tartalmazó iratokról - titoktartási nyilatkozat megtételével - másolatot vagy kivonatot kaphasson.

44.Az érintett:
a) kérheti adatai helyesbítését, illetve kijavítását,
b) kérheti azon adatainak törlesét, amelyek kezelésére a KIFÜ nem rendelkezik törvényi felhatalmazással, vagy amely adat kezelése az érintett hozzájárulásának hiányában a továbbiakban nem kezelhető,
c) jogosult megismerni, hogy a személyügyi nyilvántartásban kezelt adatait kinek, milyen célból és milyen adatkört érintően továbbították.

45.Az érintett hatósági erkölcsi bizonyítványával köteles igazolni, hogy nem szerepel Magyarország bűnügyi nyilvántartásában. A hatósági erkölcsi bizonyítvány az érintettről a foglalkoztatási jogviszony létesítése szempontjából szükséges, adatbiztonságot érintő tájékoztatást nyújt. Az erkölcsi bizonyítvány az érintett személyügyi nyilvántartásában kerül elhelyezésre.

46.A belső adatvédelmi felelősnek gondoskodnia kell az érintett megfelelő adatvédelmi és adatbiztonsági képzéséről, továbbképzésérlSI a jelen Szabályzat rendelkezéseinek megfelelően. Az érintett belépési, valamint betekintési és hozzáférési jogosultságait a munkaköri leírásában foglalt feladatok teljesítéséhez szükséges mértékben kell megállapítani.

47.A közalkalmazotti alapnyilvántartás jogszerűségéért, a személyes adatok védelméért a humánpolitikai szakterület felelős. A nyilvántartás adatainak biztonságáról és az illetéktelen hozzáférés megakadályozásáról az adatkezelők gondoskodnak. A nyilvántartás fizikai védelmét is el kell látni.

48. A közalkalmazotti alapnyilvántartásba - az érintetten kívül - a következők jogosultak betekinteni, illetőleg abból adatot átvenni a rájuk vonatkozó jogszabályban meghatározott feladataik ellátása céljából:
a) az elnök
b) az érintett felettese,
c) a minősítést végző vezető,
d) feladatkörének keretei között a törvényességi ellenőrzést végző vagy törvényességi felügyeletet gyakorló szerv,
e) az érintett kötelezettségszegése miatt indult eljárás során az azt lefolytató testület vagy személy
f) munkaügyi, polgári jogi, közigazgatási per kapcsán a bíróság,
g) a köialkalmazott ellen indult büntetőeljárásban a nyomozó hatóság, az ügyész és a bíróság,
h) a személyzeti, munkaügyi és illetmény-számfejtési feladatokat- ellátó szerv e feladattal megbízott munkatársa feladatkörén .belül,
i) az adóhatóság, a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv és az egészségbiztosítási szerv, az üzemi baleseteket kivizsgáló szerv és a munkavédelmi szerv.

B. Felhasználói nevek és jelszavak

49. A rendszerszintű felhasználói nevek és jelszavak kezelésére az Informatikai Biztonsági Szabályzat rendelkezései az irányadóak. Az adatkezelés jogalapja a Ptk. Az adatok kezelését a Beszerzési és Informatikai Főosztály végzi.

C. A munkahelyi számítógép, az email és az internet, valamint a munkahelyi telefon használatának ellenőrzése

50.A foglalkoztatottak a KIFÜ által munkavégzés céljából rendelkezésükre bocsátott informatikai és kommunikációs eszközöket (pl. számítógép és mobil telefon) kizárólag munkavégzésre használhatják. Ennek eredményeképp a KIFÜ jogosult ellenőrizni a foglalkoztatottak e-mail leveleit oly módon, hogy a magán jellegű levelek tartalma nem ismerhető meg, ezen levelek tartalmának megismerése, továbbítása, törlése csak az érintett hozzájárulásával történhet.

51.A KIFÜ által biztosított levelezési címhez tartozó postafiók esetében a KIFÜ által kijelölt személy jogosult ellenőrizni, hogy annak használata csak munkavégzéssel összefüggően történt e.

52.Az a tény, hogy ki milyen internet oldalakat és milyen gyakorisággal tekint meg, személyes adatnak minősül. Tekintettel arra, hogy a KIFÜ az internet használatot kizárólag munkavégzés céljából engedélyezi, így a KIFÜ jogosult annak ellenőrzésére, hogy azt a foglalkoztatott valóban a munkavégzésre használja-e.

53.A mobil telefonhívások listázásával a KIFŰ nem ellenőrizheti a mobiltelefon használatot. Mind a hívó, mind a hívott fél, mind a köztük fennálló kapcsolat személyes adatnak minősül.

D. Foglalkoztatottak vagyonnyilatkozatai

54. A KIFÜ alkalmazottai vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségéről a mindenkor hatályos vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel kapcsolatos eljárás rendjéről szóló szabályzat rendelkezései az irányadóak. Az adatkezelés jogalapja az az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény, valamint az egyes vagyonnyHatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLll. törvény.

55.A KIFÜ arra kötelezett foglalkoztatottjai (továbbiakban: Kötelezett) által tett vagyonnyilatkozat nyilvántartása és kezelése a humánpolitikai szakterület feladata, aki a vagyonnyilatkozatokat tartalmazó zárt borítékokat és a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás során keletkezett összes iratot az egyéb iratoktól elkülönítetten és együttesen, az erre kijelölt zárt helyen köteles őrizni, és felel azért, hogy a vagyonnyilatkozatot a beteki~tési jog jogosultján kívül harmadik személy ne ismerhesse meg, azokról ne szerezhessen tudomást. Gondoskodik továbbá arról, hogy a Kötelezett és a vele egy háztartásban élő hozzátartozója vagyonnyilatkozatával összefüggő valamennyi iratot és adatot védje, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

56.A vagyonnyilatkozatot tartalmazó borítékot kizárólag • az elnöke a Vnyt. 14.§-ában meghatározott ellenőrzési eljárás lefolytatása, illetve vagyongyarapodásra vonatkozó kezdeményezése esetén, továbbá • a_jogszabály alapján betekintésre jogosult személy bonthatja fel

57.A vagyonnyilatkozatban foglalt adatokról harmadik személynek csak a Kötelezett, illetve a _rá vonatkozó adatok tekintetében a vele egy háztartásban ő hozzátartozója írásbeli hozzájárulásával adható tájékoztatás. Xl. Az adatkezelés szabályai.

58.A KIFÜ, mint Szolgáltató az elektronikus hírközlési szolgáltatásra irányuló szerződés létrehozatala, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezelheti a felhasználó, illetőleg az előfizető azonosításához szükséges és elégséges személyes adatokat.

59.A KIFÜ, mint Szolgáltató - szükség szerint más szolgáltatóval közösen - megfelelő maszaki és szervezési intézkedésekkel köteles gondoskodni a továbbított közlés és a közléshez kapcsolódó forgalmi adatok jogosulatlan lehallgatásának, tárolásának vagy megfigyelésének, valamint a közléshez és a közléshez kapcsolódó forgalmi adatokhoz történő jogosulatlan vagy véletlen hozzáférésnek a megakadályozásáról.

60.A KIFÜ, mint szolgáltató műszaki és szervezési intézkedésekkel köteles gondoskodni a szolgáltatás biztonságának, valamint a szolgáltatás nyújtása során kezelt ellSfizetői személyes adatok védelméről.

61.A KIFÜ, mint szolgáltató tájékoztatja az előfizetőt a hálózat egységességével és a szolgáltatás biztonságát veszélyeztető, a szolgáltató által megtett műszaki és szervezési intézkedések ellenére fennmaradó ismert kockázatokról és a védelem érdekében az előfizető által tehető intézkedésekről.

62.A papír alapon kezelt személyes adatokat keletkezésükkor megfelelő minőségei adathordozóra kell rögzíteni, az adatok olvashatóságáért az azokat felvevő, illetve rögzítő személy felel. A személyes adatok jogosulatlan megismerésének megakadályozása érdekében az adathordozókat folyamatos felügyelet alatt kell tartani, vagy el kell zárni.

63. A KIFÜ a webes felületén teszi közzé a KIFÜ NllF Program szolgáltatásait igénybe vevők számára a szolgáltatások elérésének dokumentumait, amelyeket a szerződő partnerek ugyancsak webes felületen fogadnak el. 64. Az adatok lSrzési, törlési határidejét a célhoz kötöttség elve alapján kell megállapítani.

65. Az érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás szövege a következő: „Személyes adataim kezelésével kapcsolatos minden tényre, így különösen az adatkezelés céljára, jogalapjára, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult sz~mélyekre, az adatkezelés időtartamára, illetve arra, hogy kik ismerhetik meg adataimat, továbbá az adatkezeléssel kapcsolatos jogaimra és jogorvoslati lehetőségeimre kiterjedő tájékoztatást követően önként hozzájárulok az általam közölt személyes adataim kezeléséhez. Az érintett tiltakozhat szem~lyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezel6, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint az lnfo törvényben meghatározott egyéb esetben. Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtósától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az érintett az adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő az előbbi határidőt elmulasztja, az érintett a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat. Az előbbieken túlmenően a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy a személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be vagy annak közvetlen veszélye fennáll. Ai érintett a jogainak megsértése esetén, valamint az lnfotv. 21. §-bon meghatározott esetekben az adatátvevő ai adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bfróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani. Az lnfotv. 21. § (5) és (6) bekezdése szerinti esetben a részére történő adattovábbítás jogszerűségét az adatátvevő köteles bizonyítani. A per elbfrálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvéoyszék előtt is megindítható. Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet."

66. Az egyes szerzlSdésekben meg kell adni továbbá az alábbiakat: kezelendő adatok köre, adatkezelés időtartama, felhasználás célja, adatok továbbításának ténye, címzettjét. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas: A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

XII. IX. Az adatfeldolgozás szabályai

67. Adatfeldolgozó tevékenységet a KIFÜ alkalmazottja végezhet.

68. Az adatfeldolgozó kizárólag az adatkezelő szerv utasításának megfelelően végezheti e tevékenységet, az adatkezelő rendelkezése szerint vehet igénybe további adatfeldolgozót.

69. Adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.

70. Az adatfeldolgozásra irányuló megbízási szerződés szakmai tartalmáért azon adatkezelő szerv vezetője felel, amelynek tevékenységéhez az adatfeldolgozási tevékenység közvetlenül kapcsolódik. Az adatfeldolgozásra vonatkozó szerződést írásba kell foglalni. Az adatfeldolgozással nem bízható meg olyan szervezet, amely a feldolgozandó személyes adatokat felhasználó üzleti tevékenységben érdekelt.

XIII. Az adattovábbítás szabályai

71. A KIFÜ adatkezeléseiből személyes adatot továbbítani az érintett beleegyezésének hiányában csak törvényben meghatározott szerv, vagy személy-részére, és csak a törvényben meghatározott adatkörben lehet, a célhoz kötöttség elvének maradéktalan érvényesítésével.

72. A KIFÜ csak olyan személyes adatot továbbíthat, amelynek a KIFÜ a törvényben meghatározott adatkezelője.

73.Az adattovábbítást minden esetben dokumentálni kell oly módon, hogy annak menete és jogszerűsége bizonyítható legyen az Iratkezelési Szabályzat szabályai szerint. Az adattovábbítás tényét és tartalmát az adatvédelmi nyilvántartás rögzíti. A dokumentálást els~sorban az adatszolgáltatást kérő, illetve az annak teljesítéséről rendelkező, megfelelően kiadmányozott iratok szolgálnak.

74.A fentieken túlmenően személyes adatot továbbítani csak akkor lehet, ha ahhoz az érintett egyértelműen hozzájárult. Annak érdekében, hogy a hozzájárulás bizonyítható legyen, azt dokumentálni kell. Az érintettek hozzájárulásához kötött adattovábbítás esetén az érintett a nyilatkozatát az adattovábbítás címzettje és célja ismeretében adja meg.

75. Azokban az esetekben, amikor valamely adattovábbítási kérelem olyan személyes adatra vonatkozik, amely esetében az adatkezelő más szerv és a KIFÜ az érintett adatkezelésből csak adatkérésre jogosult, a kérelmet - jogszabály kifejezetten eltérő rendelkezése hiányában - el kell utasítani és a kérelmezőt tájékoztatni kell arról, hogy a kért adatokat mely szervtől igényelheti.

76. Az. adattovábbítás feltételeit az adatot továbbító minden esetben ellenőrizni köteles.

77. Harmadik személy va.gy szerv által benyújtott adattovábbítási kérelem elbírálása - a törvényben kötelezően előírt adattovábbítás esetét kivéve - az érintett szerv vezetőjének hatáskörébe tartozik. Kérdéses esetben a szerv vezetője kikéri a belső adatvédelmi felelős állásfoglalását.

78. Az adattovábbítási kérelem abban az esetben teljesíthető, ha az tartalmazza:
a) az adattovábbítás célját, jogalapját (az alapul szolgáló törvényi rendelkezés pontos megjelölését);
b) a kért adatok körének pontos meghatározását;
c) az érintett személy azonosításához szükséges adatokat, több személyre vonatkozó adatigénylés esetén az érintettek azonosításához szükséges csoportképző ismérveket.

XIV. Ad.atok helyesbítése, törlése, zárolása és megjelölése

79. A valóságnak nem megfelelő adatokat az adatkezelő helyesbíteni köteles.

80. Biztosítani kell az adatok törlését, vagy természetes személyhez való kapcsolatának megszüntetését (deperszonallzálását), ha - a kezelés jogellenessége megállapítást nyer; - az érintett kéri; - az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki; - az · adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben vagy az Iratkezelési Szabályzatban meghatározott határideje lejárt; - azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

81. Törlés helyett a KIFÜ zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

82. A KIFÜ megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyért~lm űen.

83. Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés Iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás le hetőségéről. XV. Személyes adatok nyilvánosságra hozatala

84. A KIFÜ-ben kezelt személyes adatok nyilvánosságra hozatala - kivéve,· ha arra az érintett felhatalmazást ad, illetve ha azt törvény rendeli el - tilos. A KIFÜ foglalkoztatottaival, szállítóival, illetve ügyfeleivel kapcsolatos - személyes adatokon is alapuló - összesített statisztikai adatok közölhetőek, amennyiben azokból nem ismerhető fel az, akire az adat vonatkozik. Az adat közlése előtt az adat közlője köteles meggyőződni arról, hogy a közölt adatok alapján nem lehetséges I természetes személyek azonosítása.

85. A KIFÜ kezelésében lévlS személyes adat nyilvánosságra hozatalát törvény - az adatok körének meghatározásával - özérdekből elrendelheti. Az adatok egyéb esetben történő nyilvánosságra hozatalához az érintett hozzájárulása, különleges adat esetében írásbeli hozzájárulása szükséges. Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg. XVI. Az. érintett jogai

86. Az érintett
a) a KIFÜ-től tájékoztatást kérhet a személyes adatainak kezeléséről (lnfotv. 14. § a) pont),
b) a KIFÜ-től kérheti személyes adatainak helyesbítését, törlését vagy zárolását (lnfotv. 14. § b)- c) pont),
c) tiltakozhat a KIFÜ által folytatott adatkezelés, adattovábbítás ellen, kivéve, ha azt törvény írja elő (lnfotv. 21. §). XVII.· Bfrósági jogérvényesítés

87. A KIFÜ adatkezelésre vonatkozó döntése ellen az érintett bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani. A per elbírálása a Fővárosi Törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti megyei töniényszék előtt is megindítható. Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, a KIFÜ-t a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, zárolására, törlésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére kötelezi. XVlll. Kártérítés

88. A KIFÜ az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért és az adatkezelő kötel_es megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is. A KIFÜ mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogainak megsértését az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Neni kell megtéríteni azt a kárt, és nem követelhető sérelemdíj annyiban, amennyiben az az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

XIX. Adatbiztonság

89. Az Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról. Ennek érdekében megteszi a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az irányadó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek, mind az informatikai eszközök útján tárolt, mind a hagyományos, papíralapú adathordozókon tárolt adatállományok tekintetében. Az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a vonatkozó jogszabályokban előírt adatbiztonsági szabályok érvényesüljenek.

90. Az Adatkezelő az adatokat alkalmazott eljárásaival és technikai eszközeivel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Az Adatkezelő az adatbiztonság feltételeinek érvényesítése érdekében gondoskodik a szakterületet érintő előíró dokumentumok kiadásáról, valamint az érintett munkatársak megfelelő felkészítéséről és továbbképzéséről.

91. Az Adatkezelő az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére. Az Adatkezelőnek több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt kell választani, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene.

XX. Informatikai nyilvántartások védelme

92. A KIFÜ az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen: a jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet biztosító intézkedésekről, ezen belül a szoftver és hardver eszközök védelméről, illetve a fizikai védelemről (hozzáférés védelem, hálózati védelem); az adatállományok helyreállításának lehetőségét biztosító intézkedésekről, ezen belül a rendszeres biztonsági mentésről és a másolatok elkülönített, biztonságos kezeléséről (tükrözés, biztonsági mentés); az adatállományok vírusok elleni védelméről (virusvédelem}; az adatállományok, illetve az azokat hordozó eszközök fizikai védelméről, ezen belül a tűzkár, vízkár, villámcsapás, egyéb elemi kár elleni védelemrl51, illetve az ilyen események következtében bekövetkező károsodások helyreállfthatóságáról {archiválás, tűzvédelem).

XXI. Papíralapú nyilvántartások védelme

93. A KIFÜ a papíralapú nyilvántartások védelme érdekében megteszi a szükséges intézkedéseket különösen a fizikai biztonság, illetve tűzvédelem tekintetében.

94. Az alkalmazottak, és egyéb, a KIFÜ érdekében eljáró személyek az általuk használt, vagy birtokukban lévő, személyes adatokat is tartalmazó adathordozókat, függetlenül az adatok rögzítésének módjától, kötelesek biztonságosan őrizni, és védeni a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

95. A nem elektronikus formában tárolt adatok biztonsága vonatkozásában az Iratkezelési szabályzat rendelkezései az irányadóak.

XXII. Az adatbiztonság szabályozása

96. Az adatbiztonság követelményeinek érvényesüléséről az KIFÜ külön szabályzatok, utasítások útján is gondoskodik. A KIFÜ alkalmazottai, továbbá az érdekkörében eljáró személyek az adatbiztonság betartása érdekében minden esetben a Szabályzat, valamint a külön szabályzatokban meghatározott módon járnak el.

XXIII. Az adatok meg6rzésének az ideje

97. A jelen szabályzat hatálya alá tartozó adatok, valamint az e helyütt nem érintett adatok megőrzési idejéről, illetve selejtezési rendjéről a vonatkozó törvényi előírások és a KIFÜ Iratkezelési szabályzatának előírásai az irányadóak.

XXIV. Titoktartási kötelezettség

98. A KIFÜ munkatársai kötelesek a feladatkörük ellátása során tudomásukra jutott üzleti titkot, banktitkot, fizetési titkot, pénztártitkot, hivatásbeli titkot megőrizni.

99. A KIFÜ-vel közalkalmazotti jogviszonyt, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt létesítő vagy egyéb szerződést (így különösen megbízási, vállalkozási szerződést) kötő személy vagy szervezet szakmai titokként köteles megőrizni a tevékenysége ellátásával kapcsolatban tudomására jutott minden olyan adatot, tényt vagy körülményt, amelyet törvény előírásai szerint a KIFÜ nem köteles más hatóság, illetve a nyilvánosság számára hozzáférhetővé tenni. A megőrzés kötelezettsége egyben a jogosulatlan közzététel és a hasznosítás tilalmát is jelenti.

100. A KIFÜ honlapján történő közzététel során a közzétételben közreműködő személy köteles a személyes adatok védelmére, a banktitokra, fizetési titokra, a pénztártitokra, a biztosítási titokra, a hivatásbeli titokra és az üzleti titokra vonatkozó jogszabályokat betartani.

101. Az üzleti titok megismerésére a Polgári Törvénykönyvben foglaltak az irányadók. Üzleti titok a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó minden nem közismert vagy az érintett gazdasági tevékenységet végző személyek számára nem könnyen hozzáférhető olyan tény, tájékoztatás, egyéb adat és az azokból készült összeállítás, amelynek illetéktelenek által történő megszerzése, hasznosítása, másokkal való közlése vagy nyilvánosságra hozatala a jogosult jogos pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekét sértené vagy veszélyeztetné, feltéve, hogy a titok megőrzésével kapcsolatban a vele jogszerűen rendelkező jogosultat felróhatóság nem terheli.

XXV. Ellenőrzés

102.Az adatvédelemmel kapcsolatos jogszabályi előírások és első szabályozási dokumentumok betartását az adatkezelést végzc'.S szervezeti egységek vezetői kötelesek folyamatosan ellenőrizni jelen szabályozás alapján. A KIFÜ belső adatvédelmi felelőse jogosult általános és célellenőrzéseket végezni.

103. A KIFÜ által végrehajtott ellenőrzésnek különösen az alábbiakra kell kiterjednie:
•a foglalkoztatottak belépési,- valamint betekintési és hozzáférési jogosultságának naprakészsége,
•a fizikai biztonsági előírások érvényesülésére (elektronikus beléptető rendszer, riasztó rendszer),
•tűzvédelmi szabályok· betartására,
•jelszavak időnkénti cseréjére,
•az adattovábbítási nyilvántartás vezetésére,
•az adathordozók meglétének szúrópróbaszera ellenc'.Srzésére,
•selejtezés, megsemmisítés végrehajtására, dokumentálására,
•jelen Szabályzat rendelkezéseinek betartására.

104. Az ellenőrzésre feljogosított az ellenőrzés céljára figyelemmel az ellenőrzés érdekében minden olyan helyiségbe beléphet, ahol adatkezelés folyik, az adatkezelést végzc'.Sktől minden olyan kérdésben felvilágosítást kérhet, minden olyan adatkezelést megismerhet, vagy abba betekinthet, amely az ellenőrzött szerv adatkezelési tevékenységével összefügg.

105. A belső adatvédelmi felelős jogosult az irat és adatkezeléssel kapcsolatos belső szabályozási dokumentumok, jegyzőkönyvek és nyilvántartások áttekintésével ellenőrizni az adatkezelés törvényes rendjének megtartását. Törvénysértés esetén annak megszüntetésére szólítja fel az adatkezelc'.S személyt vagy szervezeti egység vezetőjét, különösen súlyos törvénysértés esetén pedig az elnökhöz fordul.

106. A belső adatvédelmi felelős jogosult a személy és munkaügyi nyilvántartások rendszerét ellenőrizni.

XXVI. Az. adatvédelmi el6írások megsértése

107. A KIFÜ minden foglalkoztatottja (alkalmazott, külső foglalkoztatott) polgári jogi, büntetlSjogi felelősséggel tartozik a feladatai teljesítése során végzett adatkezelés jogszerOségéért, jelen Szabályzatban foglaltak betartásáért.

108. Az alkalmazott felelősséggel tartozik különösen, ha
a) a feladatai teljesítése során jogszerűen megismert személyes adatot Illetéktelen harmadik személy számára átadja, vagy hozzáférhetővé teszi,
b) jogosultságait nem rendeltetésszerOen használja (pl. jogosulatlan lekérdezést hajt végre), adatokat jogosulatlanul más alkalmazott vagy illetéktelen harmadik személy részére hoizáférhetővé tesz.

109. A Szabályzat előírásait megszegő külső foglalkoztatott adatkezelési jogosultságait vissza kell vonni és az érintett a továbbiakban a KIFÜ számára adatkezeléssel, adatfeldolgozással kapcsolatos tevékenységet nem végezhet.

110. Ha valamely személynek tudomására jut, hogy a jogszabályban, vagy a jelen Szabályzatban foglalt adatvédelmi és adatbiztonsági rendelkezéseket megsértették, vagy ennek veszélye áll fenn, az elnököt vagy a belső adatvédelmi felelőst haladéktalanul tájékoztatja.

111. Az elnök a belső adatvédelmi felel(Ss bevonásával haladéktalanul intézkedik: a) a személyes adatok védelmi-rendszerének helyreállításáról, b) a szabálysértés okainak, illetve az azt elősegítő körülmények feltárásáról, e) a mulasztásért felelős személy felelősségének tisztázásáról, d} a beszerzett adatok alapján a KIFÜ foglalkoztatottjának vétkessége esetén a fegyelmi eljárás megindításáról,· egyéb esetben az adott jogviszonyra irányadó szerződés vagy jogszabály alapján alkalmazandó szankció alkalmazásáról. XXVII. A Hatóság vizsgálatában való közreműködés

112. A Hatóság jogosult a KIFÜ-nél ellenőrizni az adatvédelmi szabályok megtartását, illetve kivizsgálni a hozzá érkez(S bejelentésekben foglaltakat.

113. A Hatóságnál bejelentéssel bá.rki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy a személyes adatok kezelésével kapcsolatban a KIFÜ-nél jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye áll fenn.

114. A KIFÜ a Hatósággal együttműködik, a Hatóság kérésének a Hatóság által megállapított határidőn belül eleget tesz, illetve amennyiben a Hatóság által tett megállapításokkal, illetve a Hatóság által meghatározott határozatokkal nem ért egyet, megteszi az lnfotv-ben meghatározott lépéseket.

A Hatóság elérhetőségei:

levelezési cím:  1534 Budapest, Pf.834
cím:  1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
telefon:  +36 (1) 391-1400
fax:  +36 (1) 391-1410
internet:  http:/www.naih.hu
e-mail:  ugyfelszolgalat@naih.hu


XXVIII. Adatvédelmi nyilvántartás, belső adatvédelmi nyilvántartás

115. A belső adatvédelmi felelős a KIFÜ a személyes adatokra vonatkozó adatkezeléseit az érintettek tájékozódásának elősegítése érdekében a Hatóság által vezetett hatósági nyilvántartásba bejelenti.

116. Nem jelenti be a KIFÜ azokat az adatkezeléseket, amelyek a vele foglalkoztatotti jogviszonyban, vagy ügyfélkapcsolatban álló személyek adataira vonatkozik.

117. A KIFÜ az adatvédelmi nyilvántartásba vételi kérelmének helyt adó határozat kézhezvételét követően az abban foglalt adatkezeiési nyilvántartási számot az adatok továbbításánál, nyilvánosságra hozatalánál, és az adat érintetteknek való kiadásakor feltünteti.

118. Az adatvédelmi nyilvántartásba vett adatok megváltoztatása esetén a KIFÜ a változás bekövetkezésétől számított nyolc napon belül változásbejegyzési kérelmet nyújt be a Hatóságnak. A kérelemnek csak a megváltozott adatokat kell tartalmaznia.

119. A belső adatvédelmi felelős vezeti a belső adatvédelmi nyilvántartást. A belső adatvédelmi nyilvántartás valamennyi adatkezelés esetén tartalmazza:
a) az adatkezelés célját,
b) az adatkezelés jogalapját,
c) az érintettek körét,
d) az érintettekre vonatkozó adatok leírását,
e) az adatok forrását,
f) az adatok kezelésének időtartamát,
g) a továbbított adatok fajtáját, címzettjét, a tényleges adatkezelés, illetve az adatfeldolgozás helyét és az adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenységét,
h) az alkalmazott adatfeldolgozási technológia jellegét.

120. A belső adatvédelmi nyilvántartás célja annak megállapíthatósága, hogy az érintett mely adatkezelések alanya lehet és ezen adatkezelésnek melyek a jellemző elemei. A belső adatvédelmi nyilvántartás azonosítja az adatkezeléseket, azonban nem helyettesíti az érintett részletes tájékoztatását.

121. A belső adatvédelmi felelős a belső adatvédelmi nyilvántartásba való betekintést valamennyi érintett részére biztosítja.